NSO会员12月免费SFC/FC游戏:《超级大金刚3》等

这个月游戏真不少。

任天堂公布了2020年12月18日更新的NSO会员SFC/FC免费游戏,日服将包含《超级大金刚3》《热血躲避球 全员集合》《魔法气泡小人物对决》《消防英雄》《乒乓大赛》,欧美服包含《超级大金刚3》《超级梦幻战士4》《死亡烈斗》《消防英雄》《黑暗阴影》。

  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101155914_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101150471_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101114646_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/20121510111644_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101114629_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101114451_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101115119_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101114931_u162815.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2020/12/15/201215101115482_u162815.jpg
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>